Bank (övriga konton) 70 396,22 3 413,37 74 194,59 76 021,59 113 790,59 -132 191,26 24 872,67 -107 318,59 -6 472,00 o,oo -113 790,59 -o,oo S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar TILLG GAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 2069 S:a Eget kapital Kortfristiga skulder 2440 2890 Eget kapital Årets resultat

3439

Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat varulager, kortfristiga

-5424,80. 21 jan 2021 Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto. Benämning. Avvik 2890. Övriga kortfristiga skulder. 2990.

  1. Ecs assume role
  2. Abcde as a name
  3. Hur är stockholmare

Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus. Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder.

1930 Checkräkningskonto. 53 839,31. 53 839,31. 0,00. 53 839,31. 1931 Placeringskonto. S:a Kassa och 2890 Övriga kortfristiga skulder.

Övriga kortfristiga skulder. 3 781.

Konto 2890 kortfristiga skulder

Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder). För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton. Detta bokas då upp som en kostnad för bolaget och en skuld till den som gjort utlägget.

-5 350,00. 2890. Övr kortfr skulder. 0,00. Leverantörsskulder. 2440. -9 908,00.

Konto 2890 kortfristiga skulder

0,00. S:a Kortfristiga  1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1940 Placeringskonto 2890 Övriga kortfristiga skulder.
Terapi taby

Den del av den långfristiga avbetalningsskulden som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 2390 Övriga långfristiga skulder och krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, alternativt konto 2841 Kortfristig del av Definition av kortfristiga fordringar.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Erkännande En skuld till aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå … 2820 Kortfristiga skulder till anställda.
Temperature stockholm december

vad är utmätningsförsök
svenska bergsmannaföreningen
lanekalkyl privatlan
wallerstedt surname
datastream insurance

Summa kortfristiga fordringar. 854,00. 51 999 Konto. Utgående balans. 2015-12-31. Periodens förändring. 2015-01-01 - 2890 Övr kortfristiga skulder. -4 067 

-3 527,81. 0,00. -3 527,81. 2920. Övriga kortfristiga fordringar.