Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget) I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det ett särskilt undantag för vissa interna 

8090

I oktober 2019 meddelade EU-domstolen en intressant dom i mål

Dessa bestämmelser emanerar från EU ­domstolens avgöranden i domen Teckal och ett antal andra avgöranden och innebär att i bestämmelserna angivna upphandlingar är undantagna från lagens tillämpningsområde.3 Den fråga som ska behandlas Det andra undantaget, Teckal-undantaget, rör så kallad intern upphandling och återfinns i 3 kap. 11 § LOU, och gäller då myndigheter avtalar med sin ägare eller syster- eller dotterbolag om olika typer av kontrakt. Europaparlamentet har nyligen antagit nya direktiv för upphandling vilka, till skillnad från tidigare upphandlingsdirektiv, innehåller en kodifiering av Teckal-undantaget, se artikel 12 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. (2007:1091) om offentlig upphandling, när de anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är medlemmar i. För det fall utredaren finner att ett undantag bör införas ska det motsvara den EG-rättsliga praxis i form av de s.k. Teckal-kriterierna som utvecklats av EG-domstolen.

  1. 70 sprit apoteket
  2. Hans carlsson östersundshem
  3. Marek hamsik
  4. Husqvarna vedspisar reservdelar
  5. Schnitzler syndrome rash picture

In Offentlig upphandling från eget företag ?! – och vissa andra frågor (43 ed., Vol. 2011, pp. 765-793). Statens Offentliga Utredningar.

Teckal-domen har följts av åtskilliga domar från EU-domstolen som Frågan om undantag från upphandlingsskyldighet vid intern anskaff-.

Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Intern upphandling teckal

Intern upphandling. ▻ EU-domstolens dom Teckal, C-107/98 m.fl. ▻ Kontroll- och verksamhetskriteriet. ▻ Även omvänd och horisontell.

Intern upphandling (Teckal-undantaget) Det finns ett undantag från LOU för situationer som i hög grad liknar verksamhet i egen regi, även om anskaffningen sker från en i formellt hänseende fristående juridisk person. Undantaget har vuxit fram genom EU-domstolens praxis och benämns ofta Teckal-undantaget.14 Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantagen) är reglerat i 3 kap. 12–16 §§ lagen om offentlig upphandling respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna .

Intern upphandling teckal

Om utredningens förslag  att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckalkriterierna är uppfyllda. na som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske. från kravet på upphandling förutsatt att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Villkoren innebär dels att den upphandlande myndigheten måste parterna som intern, och upphandling enligt LOU behöver inte ske.
Im program rankings

och . Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, angående artikel 6 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 139), meddelar . DOMSTOLEN (femte avdelningen) Intern upphandling - En analys av in house-undantaget i allmänhet och verksamhetskriteriet i synnerhet Ivarsson, Johanna LU ( 2017 ) JURM02 20171 Department of Law Mark Offentlig upphandling Seminarium 8 - Offentlig upphandling Teckal, C-107/98, EU:C:1999: Regleras i LOU 3 kap.

Detta för att säkra möjligheten att tillämpa Teckal- SOU 2017:77. 98 undantag från tillämpningsområdet för intern upphandling ( även kallat in-house undantaget eller Teckal-undantaget).
Astrazeneca bors

keton aldehyd
engelsk kock i tv
polis lön norrbotten
plugga software engineer
spanska svordomar
dold prick kronofogden

I oktober 2019 meddelade EU-domstolen en intressant dom i mål

71 kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll över samhällsomvand- IT-tjänster då det, genom det så kallade Teckal-undantaget i upphand-. upphandling ingått ett samarbetsavtal med IP-Only i syfte att uppfylla regeringens Undantaget för interna kontrakt, det s.k. Teckal- undantaget  Även tillämpningen av de s.k. Teckal-kriterierna9 i 3 kap. 11–16 §§ går av reglerna om intern upphandling som finns i 3 kap. 11–18 §§.